Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plato Group B.V.

IGO en Clipper zijn handelsnamen van Plato Group B.V., gevestigd te Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17066765.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

1.1"Aanbod": door Plato Group aangeboden Diensten en/of Producten, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek;

1.2 "Aanvaarding": de acceptatie door Opdrachtgever van het Aanbod van Plato Group, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze Aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.

1.3 "Algemene voorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plato Group.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Dienst": door Plato Group aangeboden, dan wel geleverde Diensten, waaronder begrepen adviezen;

1.6 "Ex Works": Plato Group levert af magazijn/fabriek. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de logistieke handelingen vanaf het moment dat af magazijn/fabriek geleverd is (conform Incoterms 2010). Op dat moment gaat ook het risico ten aanzien van de Producten over.

1.7 "IGO": handelsnaam van Plato Group B.V., leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17066765, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;

1.8 “Clipper”: handelsnaam van Plato Group B.V., leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17066765, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;

1.9 "Incoterms": internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Beschikbaar op: www.iccwbo.org. Voor uitleg van handelstermen in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de ICC bepalend;

1.10 "Opdracht": een Opdracht c.q. order welke door Opdrachtgever wordt verstrekt aan Plato Group inzake de levering van Producten en/of Diensten die door Plato Group worden aangeboden;

1.11 "Opdrachtgever": de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht c.q. order aan Plato Group verstrekt, dan wel haar Aanbod accepteert inzake de levering van Producten en/of Diensten die door Plato Group worden aangeboden;

1.12 "Opdrachtgever zijnde Consument": de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Plato Group, dan wel hiertoe voornemens is (hierna tevens te noemen: "Opdrachtgever/Consument").

1.13 "Overeenkomst": koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst van aanneming van werk en/of Overeenkomst op afstand gesloten tussen Partijen;

1.14 "Overeenkomst op afstand": een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Plato Group georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.15 "Partijen": Plato Group en Opdrachtgever.

1.16 "Product": door Plato Group aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door Plato Group aangeboden artikelen en zaken, waaronder begrepen creatieve uitingen;

1.17 "Schriftelijk": per post of e-mail bericht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Plato Group gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, alle onderhandelingen tussen Plato Group en Opdrachtgever en op alle door Plato Group gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door Plato Group ingeschakelde derden.

2.2 Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene voorwaarden - in hard copy of digitaal - van Plato Group te hebben ontvangen.

2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voor de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.4 Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen binden Plato Group slechts na Schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de Overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

2.5 Verwijzing van Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden wordt door Plato Group uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks - voor elk geval afzonderlijk - uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

2.6 Plato Group behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden.

2.7 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst,

2.8 Indien Plato Group op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2.9 Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

2.10 Indien Plato Group met Opdrachtgever meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of Plato Group dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen van Plato Group, en tevens de daarbij door Plato Group verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn voor Plato Group geheel vrijblijvend.

3.2 Indien een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Plato Group het recht het Aanbod binnen 2 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.

3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten, brochures en verdere aan of door Plato Group verstrekte

gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Plato Group niet.

3.4 Plato Group behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de producten die zijn afgebeeld in de catalogus, brochures, op de website, et cetera.

3.5 Een Overeenkomst tussen Plato Group en Opdrachtgever komt tot stand na Aanbod van Plato Group en Aanvaarding van dat Aanbod door Opdrachtgever.

3.6 (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

3.7 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is Plato Group bevoegd tussenpersonen of derden in te schakelen.

3.8 Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van Plato Group, of tussenpersonen/of derden door Plato Group ingeschakeld, binden Plato Group slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De bij het Aanbod opgegeven prijzen of met Plato Group overeengekomen prijzen gelden exclusief BTW, af fabriek, in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

4.2 De prijzen op de website van Plato Group zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

4.3 Plato Group is gerechtigd te allen tijde de prijzen van de Producten aan te passen.

4.4 Plato Group heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts vanaf bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Indien Opdrachtgever de bestelling conform de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Plato Group alle met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst, redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Plato Group op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

5.2 Annulering door de Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden aan het adres van Plato Group.

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

6.1 Plato Group spant zich in de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

6.2 Plato Group spant zich in alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Plato Group, diens Producten en/of Diensten.

6.3 In geval van een Overeenkomst inzake productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele Producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte Producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke Producten of Productaanvragen van niet concreet omschreven Producten door Plato Group, is Opdrachtgever - in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van Producten door Plato Group - gehouden de door Plato Group verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen Partijen overeengekomen uurtarief, of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat Plato Group hanteert.

Artikel 7 Keuringen Producten

7.1 Indien met Opdrachtgever keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij Plato Group gebruikelijke keuringsmethode, - procedures en - termijnen. Indien er enige vertraging optreedt door het handelen van Opdrachtgever zal de levertermijn aangepast kunnen worden door Plato Group.

7.2 Indien Plato Group aan Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en Opdrachtgever binnen 14 Dagen na dagtekening van deze uitnodiging geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd.

7.3 Plato Group zal gelegenheid worden gegeven om aan opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever ten aanzien van de keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de Producten (/Diensten) door Opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kunnen worden. Plato Group dient schriftelijk op de hoogte te worden gesteld door Opdrachtgever aangaande eventuele opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever betreffende de geleverde Producten (/Diensten) nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Indien eventuele opmerkingen en bezwaren niet binnen 14 Dagen na datum van de keuring Schriftelijk worden gemeld aan Plato Group, worden de geleverde Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 8 Leveringen en levertijd

8.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Plato Group derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet haar een additionele redelijke termijn worden gegund om alsnog tot levering over te gaan voordat zij in verzuim kan komen te verkeren.

8.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst,

b. de dag van ontvangst door Plato Group van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke,

c. de dag van ontvangst door Plato Group van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan,

d. de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.

8.3 Plato Group behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

8.4 Het in gedeelten zenden van Producten door Plato Group is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

8.5 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door Plato Group opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works), exclusief omzetbelasting en verzekering.

8.6 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works Helmond) van Plato Group plaatsvinden. De Producten worden geacht door Plato Group te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Opdrachtgever worden aangeboden en/of zodra de Producten in of op het vervoermiddel zijn geladen.

8.7 Het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works) ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van Plato Group op Opdrachtgever.

8.8 Indien levering van de Producten door Opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan Plato Group direct aanspraak maken op betaling. Plato Group zal de Producten bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever tot nader order.

8.9 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van Plato Group komt.

8.10 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen kiest Plato Group naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.11 Levering door bezorging op een door Opdrachtgever aan te wijzen adres, geschiedt slechts indien Partijen vooraf Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.

8.12 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke wordt, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, door Plato Group bepaald, evenwel zonder dat Plato Group - behoudens een dwingendrechtelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.

8.13 Indien Plato Group aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt, mag Opdrachtgever de monsters binnen 14 Dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan Plato Group waarna de factuur gecrediteerd wordt.

8.14 Indien Plato Group een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in art. 7 is van overeenkomstige toepassing.

8.15 Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Opdrachtgever zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. Plato Group zal de Producten niet eerder dan nadat de additionele kosten van transport en opslag door Opdrachtgever zijn voldaan, aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 Dagen na de oorspronkelijke levering niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, heeft Plato Group het recht om na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de Producten. Opdrachtgever zal dienaangaande jegens Plato Group geen vordering kunnen instellen. Een eventuele opbrengst daarvan wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verbandhoudende kosten, onverminderd het recht van Plato Group op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 9 Levering van bedrukte Producten

9.1 In geval de overeenkomst ziet op verkoop en levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, is Opdrachtgever verplicht tot en verantwoordelijk voor aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal, waaronder logo's, van goede kwaliteit.

9.2 Plato Group is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien zulks bij de totstandkoming van de overeenkomst Schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Plato Group zich uiterlijk vijf weken na de totstandkoming van de Overeenkomst daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever.

9.3 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht conform de in de Overeenkomst te bepalen prijs , tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Deze kosten worden vermeld op de aan Opdrachtgever verstrekte factuur.

Artikel 10 Reclames

10.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van levering te onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

10.2 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen Schriftelijk binnen 8 Dagen na levering van de Producten te geschieden door Opdrachtgever aan Plato Group.

10.3 Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen Schriftelijk binnen 8 Dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der Producten, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.4 Reclames ter zake van de hoogte van de door Plato Group verzonden facturen dienen binnen 8 Dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.5 Reclamaties met betrekking tot door Opdrachtgever verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of Producten worden door Plato Group niet geaccepteerd.

10.6 Plato Group moet door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de gegrondheid van een klacht te verifiëren.

10.7 Door Plato Group als ondeugdelijk erkende Producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

10.8 Terugzending mag slechts geschieden na Schriftelijke goedkeuring van Plato Group, doch is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens Plato Group niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van Plato Group en wel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten voor Plato Group te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens Plato Group volledig is nagekomen.

11.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, heeft

hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van Plato Group, in welk geval Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan Plato Group cedeert en aan Plato Group op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Plato Group ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

11.3 Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling Plato Group op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten ter beschikking te stellen. Aan Plato Group en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.

11.4 Opdrachtgever verplicht zich de belangen van Plato Group in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan Plato Group te cederen.

Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Plato Group netto binnen 30 Dagen na factuurdatum te geschieden - contant of via een bankoverschrijving - , welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van Producten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht,

van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

12.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

12.4 Plato Group is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij Plato Group gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Plato Group vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan Plato Group een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke rente als bepaald in artikel 6:119 BW indien sprake is van een Opdrachtgever/Consument en als bepaald in artikel 6:119a BW indien het een handelsovereenkomst betreft zoals in dat artikel bepaald.

12.6 De kosten van buitengerechtelijke invordering dient Opdrachtgever die in verzuim is geheel aan Plato Group te vergoeden. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die een Opdrachtgever/Consument moet voldoen, wordt vastgesteld conform de staffel als vastgelegd in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op basis van dit Besluit bedraagt de minimum vergoeding van incassokosten €40,-. De buitengerechtelijke incassokosten voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon of een eenmanszaak, bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

12.7 Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij Plato Group op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Plato Group, is Plato Group slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Plato Group, dan wel van personen door Plato Group tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd, tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door Plato Group geleverde Producten/Diensten in verband waarmede de schade is ontstaan.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van Plato Group voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Indien Opdrachtgever Producten/Dienstens, waaromtrent Plato Group hem onder opgave van redenen

heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht Plato Group te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door Plato Group aan de wederpartij geleverde Producten/Diensten

13.4 Opdrachtgever is gehouden Plato Group te vrijwaren voor alle kosten en schade,

waarin Plato Group mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

13.5 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Plato Group en betreffende de vrijwaring van Plato Group voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van Plato Group als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten Plato Group aansprakelijk kan zijn.

13.6 Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze Algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide Partijen in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan Plato Group van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

14.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Plato Group wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

a. schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of

grondstoffen wordt belemmerd

c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen

wordt belemmerd

d. verlies of beschadiging van goederen bij transport

e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers

f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden

g. verbod tot of belemmering van levering aan Plato Group opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Plato Group is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt

h. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen

i. brand of ongevallen in het bedrijf van Plato Group

j. niet of niet tijdige levering aan Plato Group door toeleveranciers

k. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

14.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Plato Group ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit Schriftelijk mede te delen.

14.4 Indien Plato Group in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Plato Group.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Een Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.

15.2 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling binnen de fatale termijn of nakoming van andere verplichtingen jegens Plato Group in gebreke blijft, is Plato Group na voorafgaande Schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 14 Dagen, behoudens in de gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden een duidelijke fatale termijn voor nakoming bevatten, in welk geval het navolgende onmiddellijk geldt, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Plato Group op volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.

15.3 Eenzelfde bevoegdheid als in art. 15.2 komt Plato Group maar zonder het vereiste

van ingebrekestelling toe indien door Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van Plato Group sprake is van verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 16 Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van het Product/de Dienst of bedrijf van Plato Group (werkproces, procédé en prijsstelling), die door Plato Group aan Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

16.2 Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Plato Group aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords en zal Opdrachtgever alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin des woords, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto's, prototypes, maquettes, moodboards, enzovoorts aan Plato Group zo spoedig mogelijk retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct vernietigen.

16.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van Plato Group afkomstige verstrekte stukken zoals tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, foto's, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, afbeeldingen, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures, catalogussen enzovoorts, die door Plato Group worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld en ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, geestelijk en fysiek eigendom van Plato Group en mogen derhalve behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Plato Group, voor geen ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst tussen Plato Group en Opdrachtgever gebruikt worden.

16.4 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Plato Group zich de rechten en bevoegdheden voor die Plato Group toekomen op grond van de Auteurswet.

16.5 De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords - is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Plato Group voorbehouden.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart Plato Group voor aanspraken van derden, terzake van de in het

voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van Opdrachtgever, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

16.7 Plato Group verstrekt Opdrachtgever een gebruikerslicentie ten aanzien van haar adviezen conform de overeengekomen bestemming.

16.8 Plato Group is gerechtigd om, vanaf het moment van het leveren van de Producten, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke, deze te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie, alsmede om deze bij exposities tentoon te stellen.

De onderstaande bepalingen van artikel 17 zijn alleen van toepassing in het geval dat Plato Group een Overeenkomst (op afstand) sluit met een Opdrachtgever/Consument en werken aanvullend c.q. vervangend ten aanzien van de voorgaande bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 17 Consumentenbeding

17.1 Indien Plato Group Producten of Diensten verkoopt en/of levert aan een Opdrachtgever/Consument gelden sommige algemene bepalingen en definities niet en gelden er aangepaste voorwaarden. In het bijzonder gaat het om de navolgende bepalingen. Daarnaast wordt er in deze Algemene voorwaarden verstaan onder:

  •  "Bedenktijd": de termijn van 14 Dagen waarbinnen Opdrachtgever/Consument kosteloos en zonder opgave van reden gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, tenzij de Overeenkomst ziet op het leveren van Producten die gemaakt worden volgens de specificaties van de Opdrachtgever/Consument.
  •  "Herroepingsrecht": de mogelijkheid voor Opdrachtgever/Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

17.2 Aanbod

1. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten en de kenmerken daarvan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Opdrachtgever/Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Plato Group niet.

2. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Opdrachtgever/Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  •  de totale prijs van de Producten en/of Diensten;
  •  alle extra vracht-, leverings- of portokosten;
  •  de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  •  de termijn voor Aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Plato Group de prijs garandeert;
  •  de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen Plato Group zich verbindt de zaak te leveren of de Diensten te verlenen;
  •  de kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de Overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
  •  de manier waarop Opdrachtgever/Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  •  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;

17.3 De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van Aanvaarding door Opdrachtgever/Consument van het Aanbod.

2. Indien Opdrachtgever/Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Plato Group onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de Aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze Aanvaarding niet door Plato Group is bevestigd, kan Opdrachtgever/Consument de Overeenkomst ontbinden.

3. Plato Group kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Opdrachtgever/Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Plato Group op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Plato Group zal bij de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever/Consument in het bijzonder de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever/Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen c.q. de Opdracht bevestigen:

 alle informatie genoemd onder punt 2 van artikel 17.2 van deze Algemene voorwaarden, tenzij deze informatie al aan de Opdrachtgever/Consument is verstrekt vóór de totstandkoming van de Overeenkomst;

 het bezoekadres van de vestiging van Plato Group waar de Opdrachtgever/Consument met klachten terecht kan;

 informatie betreffende garanties en bestaande service na het sluiten van de Overeenkomst.

5. Artikel 3.2 van de Algemene voorwaarden komt hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend - binnen de wettelijke kaders - bij artikel 3 van deze Algemene voorwaarden, indien Plato Group een Overeenkomst op afstand sluit met een Opdrachtgever/Consument.

17.4 Prijzen

1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever/Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3. De bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikel 4 van deze Algemene voorwaarden, indien Plato Group een Overeenkomst op afstand sluit met een Opdrachtgever/Consument.

17.5 Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever/Consument aan Plato Group kenbaar heeft gemaakt.

2. Plato Group zal geaccepteerde Opdrachten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een Opdracht niet dan slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Opdrachtgever/Consument hiervan uiterlijk binnen 30 Dagen nadat hij de Opdracht heeft geplaatst bericht. Opdrachtgever/Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding, nadat Opdrachtgever/Consument eerst Plato Group een herinnering heeft gestuurd en haar in gebreke heeft gesteld.

3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Plato Group het bedrag dat Opdrachtgever/Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding terugbetalen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Plato Group tot het moment van levering aan Opdrachtgever/Consument of een vooraf aangewezen aan Plato Group bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever/Consument zelf een vervoerder kiest, gaat het risico van Plato Group over op de vervoerder, dan wel Opdrachtgever/Consument, als hij het Product overdraagt aan de vervoerder.

5. Artikelen 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 en 8.11 van de Algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikel 8 van deze Algemene voorwaarden, indien Plato Group een Overeenkomst op afstand sluit met een Opdrachtgever/Consument.

17.6 Herroepingsrecht

1. Uitgangspunt is dat de van Plato Group afkomstige Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Opdrachtgever/Consument heeft hier recht op.

2. Bij de aankoop van Producten en/of Diensten op afstand heeft Opdrachtgever/Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze Bedenktijd gaat in op: (a) de dag na ontvangst van het Product door Opdrachtgever/Consument (of een vooraf door Opdrachtgever/Consument aangewezen, aan Plato Group bekend gemaakte, vertegenwoordiger), of (b) de dag waarop Opdrachtgever/Consument (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste Product heeft ontvangen, indien Opdrachtgever/Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, of (c) de dag waarop Opdrachtgever/Consument (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen. Van het Herroepingsrecht kan eveneens reeds gebruik worden gemaakt voordat de levering heeft plaatsgevonden.

3. Het Herroepingsrecht voor Opdrachtgever/Consument geldt niet voor Producten die door Plato Group tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Opdrachtgever/Consument, die duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De bepaling geldt aanvullend bij de bepalingen van artikel 9 Levering van bedrukte Producten.

4. Bij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten geldt het Herroepingsrecht niet indien Plato Group met uitdrukkelijke voorafgaande instemming c.q. op verzoek van Opdrachtgever/Consument voor het verstrijken van de Bedenktijd zijn werkzaamheden reeds heeft aangevangen, dan wel Opdrachtgever/Consument heeft verklaard afstand te doen van het Herroepingsrecht zodra Plato Group de Overeenkomst is nagekomen. Ziet de gesloten Overeenkomst toe op het verrichten van Diensten, dan geldt het Herroepingsrecht 14 Dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

5. Tijdens de Bedenktijd zal Opdrachtgever/Consument zorgvuldig omgaan met het Product en al hetgeen daarbij is geleverd. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Opdrachtgever/Consument moet de aard, kenmerken en werking van het Product kunnen beoordelen, zodat verpakkingen e.d. mogen worden verwijderd. Opdrachtgever/Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product als een behandeling daarvan tijdens de Bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

6. Opdrachtgever/Consument die gebruik wil maken van het Herroepingsrecht is verplicht dit tijdig kenbaar te maken bij Plato Group door middel van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring.

7. Plato Group zal de ontvangst van de verklaring als vermeld in het vorige lid, onverwijld aan Opdrachtgever/Consument bevestigen.

8. Indien Opdrachtgever/Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Plato Group , binnen 14 Dagen nadat hij heeft verklaard gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht, retourneren, conform de door Plato Group verstrekte redelijke en duidelijke instructies, dan wel zal Opdrachtgever/Consument aantonen dat het Product is teruggezonden conform de door Plato Group verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9. Indien Opdrachtgever/Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening.

10. Binnen 14 Dagen na de verklaring van Opdrachtgever/Consument zal Plato Group , indien Opdrachtgever/Consument de koopprijs van het Product reeds had voldaan, de koopprijs (inclusief de leveringskosten) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als eerder door Opdrachtgever/Consument werd gebruikt, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever/Consument om dit op een andere wijze te doen.

11. Maakt Opdrachtgever/Consument binnen de Bedenktijd geen gebruik van het Herroepingsrecht, dan wordt de Overeenkomst definitief.

12. Artikelen 3.2, 5.1,10.2 en 10.3 van de Algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikelen 3, 5 en 10 van deze Algemene voorwaarden, indien Plato Group een overeenkomst op afstand sluit met een Opdrachtgever/Consument.

17.7.1 Identiteit van PLATO GROUP

1. Naam ondernemer: Plato Group B.V.

2. Vestigings- en bezoekadres: Haverdijk 5, 5704 RC Helmond, Bedr. terr. 9545 (Nederland)

3. Telefoonnummer: + 31 (0) 492 530 100

4. Fax: + 31 (0) 492 530 200

5. E-mailadres: info@platogroup.eu

6. KvK Handelsregistratienummer: 17066765

7. BTW-identificatienummer: NL009630570B01

17.7.2 Identiteit van IGO

1. Naam ondernemer: Plato Group B.V.

2. Handelsnaam: IGO

3. Vestigings- en bezoekadres: Haverdijk 5, 5704 RC Helmond, Bedr. terr. 9545 (Nederland)

4. Telefoonnummer: + 31 (0) 492 530 123

5. Fax: + 31 (0) 492 530 200

6. E-mailadres: info@igopromo.nl

7. KvK Handelsregistratienummer: 17066765

8. BTW-identificatienummer: NL009630570B01

17.7.3 Identiteit van CLIPPER

1. Naam ondernemer: Plato Group B.V.

2. Handelsnaam: Clipper

3. Vestigings- en bezoekadres: Haverdijk 7, 5704 RC Helmond, Bedr. terr. 9545 (Nederland)

4. Telefoonnummer: + 31 (0) 492 530 230

5. E-mailadres: verkoop@clippergifts.com

6. KvK Handelsregistratienummer: 17066765

7. BTW-identificatienummer: NL009630570B01

Artikel 18 Boetebeding

18.1 Voor iedere inbreuk op de artikelen 7.1, 10.8 en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden en de daarin genoemde verplichtingen, verbeurt Opdrachtgever aan Plato Group een onmiddellijke, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van € 950,-- per overtreding, te vermeerderen met € 100,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Plato Group op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Opdrachtgever.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met Plato Group , is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Plato Group worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

19.3 Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is van toepassing.

Versie 20171220